Vedtægter

VEDTÆGTER FOR CLUB DANOIS

 

§ I Foreningens navn og hjemsted:

1.  I overensstemmelse med fransk lov af 1. juli 1901 og dekret af 16. august 1901, er der den 22. november 1966 dannet en forening kaldet: Club Danois Association 1901 Culturelle Franco-Danoise.

2.  Foreningens hjemsted er det til enhver tid værende sekretariats adresse.

§ 2 Foreningens formål:

      1.  Foreningen skal udbygge og styrke kontakten mellem foreningens medlemmer.

      2.  Gennem aktiviteter af forskellig art virker foreningen som et socialt og kulturelt bindeled mellem medlemmerne. Aktiviteterne omfatter også orientering om sociale, kulturelle og samfundsmæssige forhold i  Frankrig og Danmark, der har relevans for foreningens medlemmer.

3.  Foreningen kan indgå aftaler med virksomheder og andre foreninger til gavn for foreningens medlemmer.

4.  Foreningen deltager ikke i partipolitiske aktiviteter.

§ 3 Foreningens medlemmer:

1.  Som medlem kan optages enhver person uanset nationalitet med tilknytning til Danmark eller med interesse i foreningens virke.

2.  Enkeltmedlemskab omfatter en person, som er stemmeberettiget på generalforsamlingen, samt hjemmeboende børn under 18 år. Der modtages et eksemplar af Club Danois magasinet.

3.  Familiemedlemskab omfatter to personer, der er gift med hinanden, eller samlevende som begge er stemmeberettigede på generalforsamlingen, samt hjemmeboende børn under 18 år. Medlemmerne behøver ikke at have samme folkeregisteradresse. Der modtages et eksemplar af Club Danois magasinet.

4.  Firma1/SCI/andet medlemskab omfatter max. 6 personer med to stemmer på generalforsamlingen. Der modtages to eksemplarer af årlige udgivelser af Club Danois NYT til samme adresse

Firma2/SCI/ andet medlemskab omfatter over 6 personer med 4 stemmer på generalforsamlingen. Der modtages fire eksemplarer af årlige udgivelser af Club Danois NYT til samme adresse.

§ 4 Foreningens geografiske råderum.

1. Foreningens aktiviteter finder overvejende sted i Frankrig.

2. Tyngdepunktet i foreningens arrangementer er departementerne Alpes Maritimes og Var samt Monaco. Der kan afholdes arrangementer udenfor dette område, herunder i andre lande.

§ 5 Kontingent:

1.  På den ordinære generalforsamling fremlægger bestyrelsen forslag til kontingent og budget for det
efterfølgende regnskabsår til generalforsamlingens godkendelse.

2.  De forskellige kontingentsatser godkendes på den årlige generalforsamling.

3.  Ved indmeldelse betales pro rata kontingent – på basis af året 1/1 — 31/12.

§ 6 Ophør af medlemskab:

1.  Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens sekretariat.

2.  Er kontingent ikke betalt senest den 15. januar er medlemmet i restance. Medlemskabet er ophørt, såfremt kontingent ikke er betalt senest 15. februar.

3.  Eksklusion af et medlem kan kun ske med generalforsamlingens godkendelse. Forslag om eksklusion indstilles af bestyrelsen, eller efter at mindst 30 medlemmer over for bestyrelsen skriftligt har indgivet forslag herom.

§ 7 Generalforsamlingen:

1.  Generalforsamlingen er den højeste myndighed i alle foreningens anliggender.

2.  Den ordinære generalforsamling afholdes hvert år i perioden 16. februar til 31. marts.

3.  Indkaldelse opslås på hjemmesiden og udsendes pr. mail med mindst 14 dages varsel og med angivelse af dagsorden, jf. pkt. 8, samt vedlagt det reviderede årsregnskab for det foregående regnskabsår, budget for det efterfølgende år og evt. forslag fra medlemmerne.

4.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes såfremt bestyrelsen finder det nødvendigt, eller såfremt mindst 60 medlemmer fremsender begæring herom med angivelse af de emner, der ønskes behandlet.

5.  Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling følger reglerne i § 7 —pkt. 3, for så vidt angår varsel og indeholder en dagsorden i overensstemmelse med bestyrelsens og/eller medlemmers forslag.

6. På generalforsamlingen kan kun tages beslutning om de på dagsordenen opførte forslag.

7.  Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være sekretariatet i hænde senest den 15. januar samme år som generalforsamlingens afholdelse.

8.  Den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1.  Valg af dirigent

2.  Beretning om foreningens virksomhed

3.  Fremlæggelse af et revideret regnskab til godkendelse

4.  Forslag fra bestyrelsen

5.  Forslag fra medlemmer

6.  Godkendelse af budget og fastlæggelse af kontingent for det efterfølgende regnskabsår

7.  Valg af bestyrelsesmedlemmer

8.  Valg af suppleanter

9.  Valg af revisor

10. Valg af revisorsuppleant

11. Eventuelt

9. Stemmeret på generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen. Hvert medlem har 1 stemme

10. Skriftlig fuldmagt til brug ved afstemning på  generalforsamlingen kan gives til ethvert medlem af foreningen. Ethvert medlem kan få overdraget maksimalt IO fuldmagter, Fuldmagter skal forelægges for dirigenten til godkendelse før afstemning kan foretages. Fuldmagtsblanketter udsendes med indkaldelsen til generalforsamlingen.

11. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antal af fremmødte medlemmer, og beslutninger på generalforsamlingen træffes ved almindeligt stemmeflertal. Beslutning om vedtægtsændringer kræver 2/3 stemmeflertal. Opløsning af foreningen følger bestemmelserne i S 12.

12. Afstemning skal ske skriftligt såfremt bestyrelsen, eller mindst 25 medlemmer stiller krav herom.

§ 8 Bestyrelsen:

1. Bestyrelsen består af 6-8 medlemmer.

2. Bestyrelsens medlemmer og suppleanter vælges af generalforsamlingen, idet der tilstræbes en passende geografisk spredning af bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesmedlemmer og suppleanter vælges  for en to-årig periode. Genvalg kan finde sted.

3. De valgte bestyrelsesmedlemmer konstituerer sig med en formand, en næstformand og en kasserer.

4. Såfremt et medlem af bestyrelsen afgår inden valgperiodens udløb, indtræder en suppleant i stedet indtil førstkommende generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen.

5. Bestyrelsen udpeger selv den suppleant, der skal indtræde i bestyrelsen ved vakance.
Såfremt de valgte suppleanter ikke er i stand til at indtræde i bestyrelsen, eller der Ikke er flere valgte suppleanter til rådighed, er bestyrelsen berettiget til ud fra medlemskredsen at udpege en anden suppleant til at indtræde i bestyrelsen frem til den kommende generalforsamling, hvor valg til bestyrelsen er på dagsordenen.

6. Suppleanter kan deltage i bestyrelsens møder som observatører.

7. Bestyrelsesmedlemmer, suppleanter, revisor og revisorsuppleant skal være gyldigt medlem af
foreningen.

8. Revisor og revisorsuppleant vælges for et år, Genvalg kan finde sted.

§ 9 Bestyrelsens arbejde:

1.  Bestyrelsen varetager foreningens interesser i almindelighed og iværksætter de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger.

2.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 4 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed gør formands stemme udslaget.

3.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og er forpligtet til at føre protokol over bestyrelsesmøderne.

4.  Bestyrelsen kan nedsætte arbejdsgrupper til særlige opgaver.

5.  Bestyrelsen kan ansætte lønnet assistance. Udgifterne afholdes inden for rammerne af førstkommende og næstkommende års budget.

6.  Foreningen tegnes af formanden og et bestyrelsesmedlem i forening. Undtaget herfra er de i budgettet fastsatte udgifter, som kan betales af formanden, næstformanden, kassereren eller den ansatte sekretær.

7.  Såfremt to personer, der er gift med hinanden eller samboende, bliver indvalgt i
bestyrelsen, kan disse ikke sammen tegne Club Danois.

8.  Foreningen kan udgive et medlemsblad. Bladets indhold redigeres af en af bestyrelsen
udpeget ansvarshavende redaktør. Denne har det redaktionelle ansvar for bladets
indhold. Den ansvarshavende redaktør kan deltage i bestyrelsens møder som observatør.

§ 10 Regnskab og revision:

1.  Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

2.  Revisor foretager hvert år en revision af regnskabet og forsyner det med en påtegning.

3.  Det reviderede og underskrevne regnskab fremsendes sammen med indkaldelsen til
generalforsamlingen.

4.  Foreningens revisor eller revisorsuppleant må ikke være medlem af bestyrelsen eller have været medlem af bestyrelsen indenfor de seneste to forudgående valgperioder.

§ 11 Medlemmernes hæftelse:

1.  Medlemmerne hæfter alene for foreningens forpligtelser ved deres kontingent.

§ 12 Foreningens opløsning:

1. Foreningens opløsning kan kun finde sted i forbindelse med generalforsamlingen, hvor
forslaget er på dagsordenen, og hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede og stemmer for foreningens opløsning. Såfremt færre end halvdelen af medlemmerne møder frem, foretages en afstemning blandt de fremmødte. Er der blandt disse flertal for foreningens opløsning, indkalder bestyrelsen til en ekstraordinær generalforsamling, jf. S 7, stk. 4, med foreningens opløsning som eneste punkt på dagsordenen. Denne ekstraordinære generalforsamling træffer da afgørelse ved 2/3 flertal blandt de fremmødte.

2. Ved opløsning af foreningen udnævnes en eller flere likvidatorer og eventuelle aktiver behandles i overensstemmelse med artikel 9 1 lov af 1. juli 1901 og dekret af 16. august 1901

Vedtaget på den ordinære generalforsamling
den 14. marts 2019

0
    0
    Kurv
    Kurven er tom